http://www.biometria.sk/

Biometria

Slovenský jazyk

Русский язык

English language

free html templates

Biometria

Biometriou sa označuje súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca
Fyziologické znaky - odtlačok prsta, geometria tváre/ruky, tvar žíl ruky/prsta
Zvykové črti - podpis, hlas, písanie na klávesnici

Fakty - Biometrické systémy

Vývoj štart - 1995

700

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Geodetický a kartografický úrad", Bratislava, SR - 1997"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza
II. SQL databáza, klient/server
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient

25

Samostatných modulov

Zápis biometrickej vzorky, konfigurácia systému, užívatelia, prístupové práva, prevádzka systému, atď.

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

Princíp

Princíp

Biometrický proces

Snímanie identifikačných znakov (odtlačok prsta, tvár, podpis)
Algoritmy vyberú charakteristické prvky (markanty) a vytvoria vzorky (zápis alebo porovnanie)

Graf

Rozhodovací prah citlivosti

Miera zhody „referenčnéj“ proti „živéj“ vzorke

Udalosti

Princíp - DB udalostí

Výsledok identifikačného/verifikačného procesu je zapísaný do DB udalostí v zariadení nasledne prepísaný na server

Výhody - Biometria

1

Univerzálnosť

Biometrický prvok existuje u všetkých ľudí

2

Jedinečnosť

Biometria je taký prvok, ktorý bezpečne a s úplnou istotou odlišuje jedného človeka od všetkých ostatných

3

Stálosť

Každý človek si tento prvok zachováva prakticky po celý život

4

Bezpečnosť

Biometrické črty osoby nie je možné preniesť na inú osobu ako je to v prípade RFID karty, hesla alebo PIN

5

Praktickosť

Nie je potrebné nosiť žiaden identifikátor, pamätať si heslo alebo PIN

Verifikácia versus identifikácia

1

Verifikácia

Systém overuje identitu osoby porovnávaním "živéj" bio šablóny so známou "referenčnou" šablónou (1:1)

2

Identifikácia

Systém overuje identitu osoby porovnávaním "živéj" bio šablóny s N-počtom "referenčných" šablón (1:N)

Biometria v praxi

Dochádzkový systém
- evidencia zamestnancov pri príchode a odchode do zamestnania
- evidencia doby práce na jednotlivých pracoviskách, pracovných linkách...atď. (evidencia zákaziek)
Prístupový systém
- dátové centrá
- veľkosklady
- vstupy do kancelárií vedenia spoločnosti
- elektrárne
Biometrický podpis
- bezpapierové spracovanie dokumentov
- podpisovanie zmlúv
- spracovanie vnútropodnikovej agendy (cestovné príkazy, dovolenkové lístky, faktúry, smernice)
Informačná bezpečnosť
- prístup do pracovných staníc, počítačových sietí a domén
- vzdialený prístup k dátovým zdrojom
- prihlásenie do SW aplikácií
- ochrana citlivých databáz

Video