http://www.biometria.sk/

Biometria

free html templates

Biometria

Biometriou sa označuje súbor metód určených na identifikáciu alebo verifikáciu osôb podľa jedinečných fyzických (fyziologických) znakov alebo zvykových (behaviorálnych) čŕt jedinca
Fyziologické znaky - odtlačok prsta, geometria tváre/ruky, tvar žíl ruky/prsta
Zvykové črti - podpis, hlas, písanie na klávesnici

Fakty - Biometrické systémy

Vývoj štart - 1995

700

Predaných licencií / klientov

Prvý klient "Geodetický a kartografický úrad", Bratislava, SR - 1997"

3

Technologické míľniky

I. Súborová databáza
II. SQL databáza, klient/server
III. Technológia otvoreného kódu, tenký klient

25

Samostatných modulov

Zápis biometrickej vzorky, konfigurácia systému, užívatelia, prístupové práva, prevádzka systému, atď.

4

Jazykové mutácie

Systém je udržiavaný v Slovenskom, Českom, Ruskom a Anglickom jazyku

Princíp

Princíp

Biometrický proces

Snímanie identifikačných znakov (odtlačok prsta, tvár, podpis)
Algoritmy vyberú charakteristické prvky (markanty) a vytvoria vzorky (zápis alebo porovnanie)

Graf

Rozhodovací prah citlivosti

Miera zhody „referenčnéj“ proti „živéj“ vzorke

Udalosti

Princíp - DB udalostí

Výsledok identifikačného/verifikačného procesu je zapísaný do DB udalostí v zariadení nasledne prepísaný na server

Výhody - Biometria

1

Univerzálnosť

Biometrický prvok existuje u všetkých ľudí

2

Jedinečnosť

Biometria je taký prvok, ktorý bezpečne a s úplnou istotou odlišuje jedného človeka od všetkých ostatných

3

Stálosť

Každý človek si tento prvok zachováva prakticky po celý život

4

Bezpečnosť

Biometrické črty osoby nie je možné preniesť na inú osobu ako je to v prípade RFID karty, hesla alebo PIN

5

Praktickosť

Nie je potrebné nosiť žiaden identifikátor, pamätať si heslo alebo PIN

Verifikácia versus identifikácia

1

Verifikácia

Systém overuje identitu osoby porovnávaním "živéj" bio šablóny so známou "referenčnou" šablónou (1:1)

2

Identifikácia

Systém overuje identitu osoby porovnávaním "živéj" bio šablóny s N-počtom "referenčných" šablón (1:N)

Biometria v praxi

Dochádzkový systém
- evidencia zamestnancov pri príchode a odchode do zamestnania
- evidencia doby práce na jednotlivých pracoviskách, pracovných linkách...atď. (evidencia zákaziek)
Prístupový systém
- dátové centrá
- veľkosklady
- vstupy do kancelárií vedenia spoločnosti
- elektrárne
Biometrický podpis
- bezpapierové spracovanie dokumentov
- podpisovanie zmlúv
- spracovanie vnútropodnikovej agendy (cestovné príkazy, dovolenkové lístky, faktúry, smernice)
Informačná bezpečnosť
- prístup do pracovných staníc, počítačových sietí a domén
- vzdialený prístup k dátovým zdrojom
- prihlásenie do SW aplikácií
- ochrana citlivých databáz

Video